Klubbens vedtekter


Klubbens vedtekter er erstattet av:

 LOVNORM FOR IDRETTSLAG, vedtatt av Idrettsstyret 22.oktober 2015. 

LOVNORM FOR IDRETTSLAG   

Vedtatt av Idrettsstyret  22. oktober 2015  

 

LOV FOR  ØSTMARKA RYTTERKLUBB1  

S tiftet  29.5.1970 , vedtatt av å rsmøtet  11.3.2016 uten endringer.

 

I . INNLEDENDE BESTEMMELSER   

 

§ 1  Formål  

 

( 1) Idrettslaget s  formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).  

 

(2)  Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.  

 

§ 2   Organisasjon  

 

(1)  Idrettslaget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.    

 

(2)  Idrettslaget er medlem av de(t) særforbund som lagets årsmøte bestemmer. 2  

 

(3)  Idrettslaget er medlem av NIF gjennom   [navn på  idrettskrets]  idrettskrets, hører hjemme i  [navn på  kommune]  kommune, og er medlem av  [navn på  idrettsråd]  idrettsråd 3 .  

 

(4)  Idrettslaget skal følge NIFs og tilsluttede organisasjonsledds regelverk og vedtak.  NIFs regelverk  gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets  egen lov.    

 

§ 3   Medlemmer  

 

(1)  For at en person skal opptas i idrettslag et  må vedkommende:    

a) akseptere  å overholde idrettslagets og overordnede  organisasjonsledd s  

regelverk og vedtak.       

b) ha  gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre   o rganisasjonsledd i NIF.    

 

(2)  Styret  idrettslag et  kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal personen gjøres kjent med bakgrunne n for saken og gis en frist på to  uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet  samt informere om klageadgang.  Vedtaket kan påk lages til idrettskretsen innen tre  uker etter at det er mottatt.  Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til  idrettskretsen innen to  uker.   

 

(3)  Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.  

 

(4)  Medlemmet plikter å overholde NIFs,  tilsluttede organisasjonsledds  og idrettslagets regelverk og vedtak.  

 

(5)  Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.  

 

(6)  Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år ,  taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.   

 

( 7) Styret  i idrettslag et  kan i særlige tilfeller frata  et medlem  medlemskapet for en periode på inntil  ett  år. Før vedtak treffes, skal vedkommende gjøres kjent med  bakgrunne n for saken og gis en frist på to  uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang  

 

(8)  Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken. Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes innen én måned.  

 

( 9) Ved  fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages  til idrettskretsen innen tre  uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen  to  uker.  Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.   

 

( 10) Idrettslaget  skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale   medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.  

 

§ 4   Medlemskontingent og avgifter  

 

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet. 4  Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i idrettslagets aktivitetstilbud.  

 

 

II. TILLITSVALGTE OG ANSATTE   

 

§ 5  Kjønnsfordeling  

 

( 1) Ved  valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv og ved representasjon til årsmøte/ting  i overordnet organisasjonsledd , skal begge kjønn være representert.  Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at  ved valg/oppnevning av mer enn  tre  personer ,  skal  det  velges/oppnevnes  minst to personer fra hvert kjønn . Bestemmelsen gjelder også  der det velges  mer enn ett varamedlem.  Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.    
 

(2)   Ved valg/oppnevning til styr e , råd, utvalg /komité  mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen  é måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt /oppnevnt .  

 

( 3 )   Idrettskretsen kan pålegge  idrettslaget  å o ppfylle bestemmelsen, herunde r  innkalle til nytt årsmøte  eller foreta ny oppnevning.  

 

( 4 ) Idrettskretsen  kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen. Det skal så langt mulig søkes om dispensasjon i forkant. Søknad om dispensasjon må være sendt til  idrettskretsen  innen 14 dager etter årsmøtet. Dispensasjon kan kun gis for  én  valgperiode/oppnevning av gangen.  

 

§ 6   Generelle regler om stemmer ett, valgbarhet, forslagsrett m v.  

 

(1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. §  3  (1) . Det samme gjelder der en person skal oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jf. §  1 6 .  

 

(2)  Et medlem som er arbeidstaker  eller  har  oppdrag savtale med  idrettslaget , jf. § 7  (3 ),  har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.    

 

(3)  Et medlem  kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv  i idrettslaget : medlem av styre t , valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.  

     

(4)  Et medlem  kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.     

 

( 5 Forslagsrett :  

a)  E t medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget .    

b)  S tyret i  idrettslaget  har forslagsrett til og  på årsmøtet i idrettslaget    

c)  E idrettslag  har forslagsrett til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, og dets representant(er) har forslagsrett på dette årsmøtet/tinget.  

d)  M øteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøte t  i saker som ligger innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde, og dets representant (er)  har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.   

e)  E t medlem under 15 år har f orslagsrett til og på årsmøtet.  

 

(6 Talerett : 5  

Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i  idrettslaget.  

 

§ 7   V algbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker og oppdragstaker  

 

(1)  En arbeidstaker i  idrettslag et  er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i  idrettslaget  eller overordnede organisasjonsledd.   Tillitsvalgt som får relevant ansettelse ,  plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.  

(2)  En arbeidstaker i  idrettslaget  kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd.  Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.    

 

(3)  Bestemmelsen får tilsvarende anvendelse på  et medlem  som har oppdragsavtale som   kan sammenlignes med et ansettelsesforhold .  

 

(4)  Bestemmelsen gjelder ikke for arbeidstaker som er spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i  idretts laget, og er ikke til hinder for at  idrettslaget  gir de ansatte rett til å utpeke ansattrepresentant(er) til  idrettslaget s styre.  

 

(5)  En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller oppnevnt.   

 

(6)  Idrettskretsen  kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra  denne  bestemmelsen. Det skal så langt  det er  mulig søkes om dispensasjon i forkant. Det kan bare gis dispensasjon for  én  valgperiode/oppnevnelse av gangen.  

 

   

§ 8   Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget  

 

(1)  Et medlem  som har en avtale med  idrettslaget  som gir vedkommende en økonomisk interesse i driften av  idrettslaget ,  er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. innen  idrettslaget  eller overordnet  organisasjons ledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt ,  eller aksjonær med vesentlig innflytelse i en juridisk person som har slik avtale som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av  idrettslaget . Tillitsvalgt som får en slik avtale, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet  mv.  er opphørt.  

 

(2)  Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd.  Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytnin g til det organisasjonsledd  representasjonen skjer .    

 ( 3) En  person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.  

          

( 4 ) Idrettskretsen  kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra  denne  bestemmelsen. Det skal så langt  det er mulig  søkes om dispensasjon i forkant.  Det  kan bare gis dispensasjon for é n valgperiode/ oppnevnelse av gangen.  

 

§ 9 Inhabilitet  

 

( 1) En  tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til  å tilrettelegge  grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:   

a)    når vedkommende selv er part i saken ,    

b)   når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken ,    

c)  når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part ,    

d)   når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.   

 

(2)  Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til  vedkommendes  upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.      

 

(3)  Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.  

 

(4)  Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke  vedkommendes  standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.   

         

(5)  Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.   

 

(6)  I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.  

 

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnete til avgjørelse.  

 

(8)  Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.   

 

§ 10   Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll   

 

(1)  Når ikke annet er bestemt, er styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.   

 

(2)  Vedtak kan fattes ved skriftlig saksbehandling 6  eller ved fjernmøte 7 . Ved skriftlig saksbehandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. For gyldig vedtak kreves at flertallet av medlemmene gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget, og til at dette treffes etter skriftlig saksbehandling. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre.  

               

(3)  Det skal føres protokoll fra styremøter.   

 

§ 11   Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse  

 

( 1) Tillitsvalgt  kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende i forbindelse med utførelsen av vervet.  

 

( 2) Tillitsvalgt  kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.   

(3)  Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.  

 

I II . ØKONOMI  

 

§ 12   Regnskap, revisjon, budsjett mv.    

 

(1)  Idrettslaget  er regnskaps- og revisjonspliktig. Regnskapsåret  skal følge  kalenderåret. 8    

 

( 2) Dersom  i drettslag et har  en årlig omsetning på  mindre enn  kr 5 millioner ,  skal  l aget  følge NIFs regnskaps- og revisjonsbestemmelser , men kan , etter beslutning  av  styret,  velge å følge regnskapsloven Dersom idrettslaget har en årlig omsetning på kr 5 millioner  eller mer ,  skal  laget  følge regnskapsloven og revisorloven,  og  skal alltid engasjere  statsautorisert / registrert  revisor uavhengig av hva som følger av disse lovene.    Alle organisasjonsledd som har engasjert revisor skal velge en kontrollkomité med minst to medlemmer Kontrollkomiteens oppgaver følger av NIFs lov § 2-12.  

 

(3)  Bankkonti skal være knyttet til idrettslaget og skal disponeres av to personer i fellesskap. Underslagforsikring skal være tegnet for dem som disponerer.  

 

(4)  På årsmøtet skal det fastsettes et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet. Regnskap og budsjett for idrettslag som er organisert med grupper/avdelinger, skal også omfatte regnskapene og budsjettene for gruppene/avdelingene .  Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv egenkapital.  Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.   

 

(5 )   Årsregnskap og årsberetning skal underskrives av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder skal også vedkommende signere.  

 

( 6 Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal opplyses i note til årsoppgjøret.   

 

( 7   Disposisjoner, herunder låneoppta k,  av ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til  idrettslagets  størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøtet.  

 

 

I V. ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.   

 

§ 13   Årsmøtet  

 

( 1) Årsmøtet  er idrettslagets  høyeste  myndighet , og  avholdes hvert år  innen utgangen av mars måned 9 .  

 

( 2) Årsmøtet  innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside.  Innkalling en  kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige  senest  é n uke før årsmøtet.   Forslag som skal behandles på årsmøtet ,  må være sendt til styret senest  to  uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag  til årsmøtet  må være gjort tilgjengelig senest  é n uke før årsmøtet.  

 

( 3) Ved  innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.   

 

(4)  Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede, eventuelt vedta at årsmøtet kun er åpent for medlemmer.  

 

(5)  Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antallet  medlemmer i styret   iht. idrettslagets lov. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.  

 

(6)  På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført  på  den sakslisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut . Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigete  vedtar det  ved godkjenning av saklisten.  

 

§ 14   Ledelse av årsmøtet  

 

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Verken dirigent eller valgt  referent  behøver å være medlem. Det kan velges flere dirigenter og  referenter .  

 

§ 15   Årsmøtets oppgaver  

 

Årsmøtet skal 10 :  

 

1.  Godkjenne de stemmeberettiget e.  

2. Godkjenne innkallingen, sakliste n  og forretningsorden.  

3. Velge dirigent, referent ,  samt  to  medlemmer til å underskrive protokollen.  

4. Behandle idrettslagets års beretning , herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.  

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.    

6. Behandle forslag og saker. 11  

7. Fastsette medlemskontingent  på minst kr 100 ,   og treningsavgift eller  gi gruppestyrene fullmakt  til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet . 12  

8. Vedta idrettslagets budsjett .  

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 13  

10. Foreta følgende valg: 14  

 1. Leder og nestleder  

 1. [antall]  styremedlem   og  [antall]  varamedlem 15  

 1. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.  

 1. To  revisorer . 16    

 1. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett  eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene .  

 1. Valgkomité med leder ,   to  medlemmer og  ett  varamedlem .  

 

Leder  og nestleder  velges  enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.  

 

§ 16   Stemmegivning på årsmøtet  

 

(1)  Med mind re annet er bestemt i denne lov,  skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.   

 

(2)  Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Hvis det skal være skriftlige valg, kan bare foreslåtte kandidater føres opp på stemmeseddelen. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller ikke inneholder det antall det skal stemmes over, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.   

 

( 3) Når  et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.   

 

(4)  Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentant. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.   

 

§ 17   Ekstraordinært årsmøte   

 

(1)  Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 14 dagers varsel etter:  

 

a) V e dtak av årsmøtet i idrettslaget .  

b) V edtak av styret i idrettslaget .  

c) V edtak av  styre eller årsmøte/ting i  overordnet organisasjonsledd .  

d) S kriftlig krav fra 1/3 av idrettslag ets stemmeberettigete medlemmer .  

 

( 2) Ekstraordinært  årsmøte innkalles direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside.   Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal enten følge vedlagt innkallingen eller være gjort tilgjengelig på  idrettslagets  internettside eller annen forsvarlig måte. I sistnevnte tilfelle r  skal det fremgå av innkallingen at saksdokumentene er gjort tilgjengelig på annen måte ,  og dokumentene skal være gjort tilgjengelig e  på innkallingstidspunktet.   

 

(3)  Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigete medlemmer som minst tilsvarer antall  medlemmer av styret  iht.  denne  lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.  

 

( 4) Ekstraordinært  årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av  det ekstraordinære  årsmøtet.   

 

( 5) Ved  innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles .  

 

 

§ 18   Idrettslagets styre  

 

( 1) Idrettslaget  ledes og forpliktes av styret, som er idrettslagets høyeste myndighet 17  mellom årsmøtene.   

 

( 2) Styret  skal  bl.a . :  

a) Iverksette  årsmøtets og overordnede organisasjonsledds   regelverk og vedtak.  

b) Påse  at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.  

c)  Etter behov oppnevne komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for disse.  

d)  Representere idrettslaget utad.  

e)  Oppnevne ansvarlig for politiattestordningen. 18    

f) Oppnevne  en  ansvarlig  (tillitsvalgt eller ansatt) for barneidretten 19  

 

 

(3)  Styret skal  av holde møte r  når lederen bestemmer det eller  minst  to  av   styrets  medlemme r  forlanger det.  

 

§ 19   Grupper  og  komiteer  

 

(1)  Valgkomiteen  velges  på årsmøtet  på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og  skal legge frem innstilling på kandidater til alle  øvrige  tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen.   

 

(2)  Idrettslagets årsmøte  kan beslutte å  opprette  og nedlegge  grupper, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettsla gets organisasjonsplan, jf. § 15  pkt. 9.  

 

(3)  Dersom lagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen  har  vedt att  å opprette grupper  med gruppestyrer , gjelder følgende:    

 1. Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret  velges på årsmøtet.   Gruppen  foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi  hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer  etter forslag  på kandidater  fra gruppen .    

 1. Gruppen  avholder et årlig møte  før  årsmøtet i idrettslaget.   Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet.  Møtet innkalles av gruppestyret med minst  é n ukes  frist.   

 1. D et årlige møtet  skal :  

 1. Behandle regnskap .  

 1. Behandle gruppens årsberetning.   

 1. Fastsette budsjett.  

 1. Fastsette  eventuell  årlig  trenings avgift , jf.§ 15 nr. 7.  

 1. Fremme innspill til årsplan  for gruppens aktiviteter  til hovedstyret .  

 1. Gruppestyret konstituerer seg selv , med mindre annet er besluttet av årsmøtet .  

 1. Grupper kan ikke inngå avtaler eller representere idrettslaget utad uten hovedstyrets godkjenning ,  jf. § 18 .  

 

 

 

V. ØVRIGE BESTEMMELSER  

 

§ 20  Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker  

 

For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler, straffesaker og dopingsaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12.  

 

§ 21  Lovendring  

 

(1)  Lovendring kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer.  

 

(2)  Lovendringer som følge av endringer i NIFs lov, trer i kraft straks. Lovendringer vedtatt av idrettslaget selv trer ikke i kraft før de er godkjent av idrettskretsen. Godkjenningen er begrenset til de bestemmelser som NIFs lov omfatter.   

 

(3) I forbindelse med godkjenningen kan idrettskretsen pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk .  

   

( 4) Endringer  i §§ 21 og 22  kan ikke vedtas av idrettslaget selv  med mindre endringene følger av NIFs regelverk eller  lovnorm .  

 

§ 2 2 Oppløsning . Sammenslutning. Annet opphør  

 

(1)  Forslag om oppløsning av idrettslaget må først behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte  tre  måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.  

 

(2)  Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med beste mmelsene om lovendring,  jf. § 21 .  

 

(3)  Ved   oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om  at idrettslaget skal oppløses,  skal sendes til idrettskretsen 14 dager før id rettslaget  holder sitt ordinære årsmøte  for  behandling av saken  

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

13.11 | 16:21
Stevneresultater har mottatt 14
13.11 | 13:34
Alna Ridesenter har mottatt 13
08.11 | 19:39
Klubbklær har mottatt 2
23.10 | 06:34
Kommende stevner har mottatt 11
Du liker denne siden